Aktuální teplota

24.9.2021 17:29

Aktuální teplota:

16 °C

Vlhkost:

70,4 %

Rosný bod:

10,6 °C

Aktuální počasí

Počasí dnes:

24. 9. 2021

zata

Bude oblačno až zataženo. Denní teploty 16 až 20°C. Noční teploty 10 až 6°C.

Přehrát/Zastavit Další

Rozpočet obce

graf

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice č.25

Typ: ostatní
Zápis ze zasedání č.25 zastupitelstva obce Chorušice konané dne 15.12.2016 v budově obecního úřadu čp.89 v Chorušicích

Z á p i s

ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice

( schůze č.25)

 konaného dne 15.prosince 2016  v budově hostince č.p. 20 v Chorušicích

Přítomni:                      dle presenční listiny

Ověřovatelé zápisu:      Ing. Josef Vejvoda, Lukáš Flíček

Zapisovatelka:              Květa Kašparovská

Zasedání bylo zahájeno v 18.00 hod

Výsledky hlasování členů zastupitelstva obce (dále jen „ZO“) jsou dále v zápise zaznamenávány v pořadí: počet hlasů      :                      pro – zdržel se – proti

 

1)Schválení programu jednání

Starosta navrhuje změnu v programu – bod 14) – zhodnocení roku 2016 přesunout do diskuze, nahradit bodem  - hostinec ve Velkém Újezdě, ZO schvaluje         
Hlasování:                                                              6 – 0 – 0  

 

2) Projednání zápisu ze schůze č. 24

ZO projednalo zápis ze schůze č. 24 ze dne 3.11. 2016 -  bez připomínek.

 

3) Schválení rozpočtového provizoria a pověření k úpravě rozpočtu

ZO schvaluje rozpočtové provizorium od 1.1.2017 do doby schválení rozpočtu obce na r. 2017 – obec bude hradit v tomto období pouze nutné, běžné a schválené výdaje k zajištění chodu obce a obecního úřadu, dále ZO pověřuje starostu konečnou úpravou rozpočtu za r. 2016.
Hlasování :                   6 – 0 - 0

Byla provedena rekonstrukce účetnictví v MŠ Chorušice p.o. ZO schvaluje převedení částky za provedenou činnost účetní na účet MŠ, stejně tak převod částky výše účetní ztráty z min roku na účet MŠ v letošním roce v rámci závěrečné úpravy rozpočtu č.5 obce.
Hlasování :                                      6 – 0 – 0

 

4) Zakoupení pozemku stp. 67 v k.ú. Velký Újezd u Chorušic

Starosta jednal s p. Charvátovou o prodeji pozemku stp. č. 67 v k.ú. Velký Újezd, jehož odkup byl podmínkou prodeje parc.č.101 pro stavbu poldru na „Hořením dole“. Ing.Ulrychem vypracován znalecký posudek – odhadní cena 65.810,-Kč, ZO schvaluje znění a uzavření kupní smlouvy na tento pozemek mezi obcí a Hanou Charvátovou, Vel. Újezd čp.71 za odhadní cenu.
Hlasování                                                                     6 – 0 – 0

 

5) Uznání vlastnictví lesních pozemků

Obec prostř. JUDr Zikmunda jedná s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových o  uznání vlastnictví obce v příp. lesních pozemků parc.č. 648, 1059,1070 a 1129/4 v k.ú. Chorušice, dle odpovědi UZSVM odmítá převod vlastnictví zpět na obec, ZO zvážilo možnost podání žaloby o určení vlastnictví k správnímu soudu, předběžné náklady zastupování obce vyčíslil JUDr Zikmund na 20 tis.Kč, ZO schvaluje podání správní žaloby na určení vlastnictví uvedených pozemků a zastupování obce JUDr Zikmundem.
Hlasování :                                                                   6 – 0 – 0

 

6) nabídka České pošty s.p. na provozování pošty „Partner“

ZO projednalo nabídku České pošty s.p.,na provozování pošty „Partner“ obcí Chorušice. Předběžný odhad úhrady nákladů ze strany ČP činí pouze cca 1/3 současných nákladů na provoz pobočky v Chorušicích, odpovědnosti za smluvní vztahy s partnery ČP vyčíslit nelze, ZO schvaluje návrh na odmítnutí nabídky na provozování pošty Partner.
Hlasování :                                             6 – 0 – 0

 

7) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene

Projednána smlouva o zřízení věcného břemene č.stavby IP-12 6007493/1- kNN pro p. č. 46/2 – Křížová s firmou ČEZ Distribuce a.s. IČ 24729035, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, ZO schvaluje znění a uzavření smlouvy o zřízení VB.                 Hlasování:                                                                    6 – 0 – 0

 

8) Žádost Sportovního klubu Mšeno

Sportovní klub Mšeno, Boleslavská 398, Mšeno požádal o finanční podporu. ZO schvaluje dar ve výši 3.500,-Kč, sportovní klub navštěvují  děti  a mládež z naší obce. Hlasování:                                                                           6 – 0 – 0

 

9) Projekt „sociální automobil“

Firma Kompakt s.r.o. IČ 49551027 požádala jménem Odborného učiliště Kanina o sponzorský dar na nákup automobilu pro potřeby OU Kanina. Vzhledem k dobré spolupráci OU Kanina s MŠ Chorušice ( vzájemné pobyty a činnosti dětí, vaření obědů a zhotovení svačin pro MŠ ) ZO schvaluje příspěvek formou zakoupení reklamní plochy na voze ve výši 15. tis. Kč.
Hlasování : 6 – 0 – 0

 

10) Oprava návesních hodin Velký Újezd

ZO projednalo nabídku firmy SPEL Praha na komplexní opravu návesních hodin ve Velkém Újezdu, ZO schvaluje objednávku i cenu opravy ( předběžně 25 tis.Kč)  za opravu návesních hodin.
Hlasování :                                     6 – 0 – 0

 

11) Rozvojový plán obce

Nabídky na aktualizaci rozvojového plánu obce – LAG Podralsko – bez veřejného projednání, komplexní nabídka spol e-Rozvoj.cz, s.r.o. IČ 28677943 Ing. Ponikelský.  Ing. Vejvoda – zvážit zda je nutná aktualizace rozvojového plánu. Po diskuzi ZO schvaluje nabídku a objednávku prací u spol. e-Rozvoj s.r.o., IČ 28677943, cena 44 tis bez DPH, dále vyhodnocení stávajícího „Místního programu obnovy venkova obce Chorušice“, Hlasování :       6 – 0 – 0

 

12) příprava projektů, podání žádostí o dotace na r. 2017

-MMR – PRV 2017 – dot tit. 2 a) – nákup herních prvků, projekt „hřiště pro všechny generace“-  k akci proběhlo plánování s dětmi, v příp. realizace projektu by se montážními pracemi zapojili rodiče, ZO schvaluje podání žádosti o dotaci, celkové náklady projektu 550 tis.Kč.
Hlasování:                                        6 – 0 – 0

-MMR – PRV 2017 – dot tit.4 -  obnova drobných sakrálních památek, projekt „Obnova památek Chorušice“- Boží muka u lip u silnice č.273 Mšeno -  Nebužely, křížek u silnice směrem z Chorušic na Mělnické Vtelno, kněžské hroby na hřbitově v Chorušicích, zpracována cenová kalkulace obnovy, ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z tohoto dot. titulu, náklady projektu 411 tis.Kč.     
Hlasování :                                         6 – 0 – 0

-MMR – PRV 2017 – dot.tit.5 -  oprava místních komunikací, projekt „ Oprava komunikace Chorušice“ – cesta k MŠ, ZO projednalo povrch – na návrh architekta žulová dlažba od návsi po parc.č.55 ( vrata školky ), od vrat k MŠ betonové dlažební kostky – ZO po diskuzi schvaluje variantu s asfaltovým betonem v přírodních obrubách, dále aktivitou projektu oprava komunikace – ulička p.č. 1830/1 Chorušice – výsprava kolejí, dešťových vpustí, plošná úprava povrchu, dále plošná úprava povrchu komunikace na poz.1830/1 v Chorušicích.

ZO schvaluje rozsah akce a podání žádosti o dotaci, celkové předpokládané náklady projektu 1 776 tis.Kč.
Hlasování :                                             6 – 0 – 0

-MZe – dvůr st.p. 26 ve Velkém Újezdě – pokud bude tento dotační titul opět vyhlášen, schvaluje ZO  pokračovat v opravě objektu( fasáda, demolice kleneb, výplně otvorů, el. instalace, odvodnění ) a podání žádosti o dotaci.
Hlasování :                                                                   6 – 0 – 0

-MZe – drobné sakrální památky – rekonstrukce studánky pod Kadlínem – ZO schvaluje podání žádosti o dotaci v případě vyhlášení i aktivitu projektu.
Hlasování :                                                                   6 – 0 – 0

-kálek za Dubcovými Vel.Újezd-  ZO projednalo nabídku na zhotovení projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení zpracovanou Ing.Hybáškem, bez vedlejších nákladů 71 tis.Kč – ZO schvaluje objednávku prací.              
Hlasování :                                                                            6 – 0 - 0

-dvůr čp.35, stp.26 Vel.Újezd –  ZO projednalo postup prací, z rozpočtu obce bude provedena demolice podstavce pod bývalý naftový zásobník a betonové pojezdové plochy, nabídky na tyto práce ZO projedná,
ZO informace bere na vědomí.

-nabídka p. Demeter a p. Vaněk, Velký Újezd – vykácení náletových dřevin na místě budoucího poldru ve Velkém Újezdě, parc.č.99 a 101 za odvoz dřeva –
ZO nemá námitek.

-stav rekonstrukce hřbitovní zdi část jižní a západní - realizace díla je dokončena, starosta seznámil ZO s průběhem prací, cena dle Dodatku č.1 se zhotovitelem – Stavmont s.r.o.,923 tis.Kč,
ZO bere informace na vědomí.

 

13)Projekt decentrálního čištění odpadních vod Velký Újezd

Doposud beze změny, odbor ŽP ORP III MěÚ v Mělníku nezaslal stanovisko k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí,
ZO bere na vědomí.

 

14) provoz hostince čp.27 ve Velkém Újezdě

Starosta informoval členy ZO, že nájemce hostince se nedohodl se zájemci ( SDH Velký Újezd, dále fyzická osoba ) na možnosti oslav jubilea na sále hostince.  ZO po diskuzi schvaluje v souladu s čl.IV. bodem 8) smlouvy o nájmu podání žádosti / výzvy  nájemci hostince p. Kinzlové o předání sálu obci, která poté prostory sálu vč. nezbytné části inventáře zapůjčí žadateli, poté převezme obec zpět, na dalším jednání ZO projedná možnosti pronájmu sálu v I.NP hostince čp.27.
Hlasování :                                                               6 – 0 – 0

 

Diskuze:

starosta : aktuálně zaslán hospodaření v obecních lesích v r.2016– ZO schvaluje výsledek hospodaření za r. 2016,
Hlasování :                                     6 – 0 – 0

starosta - nabídka rozvozu potravinové pomoci potřebným rodinám v naší obci z potravinové sbírky –
ZO pověřuje obecní úřad vypracováním seznamu rodin

Ing. Vejvoda, J.Lerch - návrh vyplatit starostovi odměnu (DPP) ve výši jednoho měsíčního platu za činnost, která nesouvisí s prací starosty, J.Lerch požádal o hlasování,
ZO návrh schvaluje. 
Hlasování :                                      5 – 1 – 0           ( zdržel – Bauer )

Ing. Vejvoda-  silvestrovský ohňostroj na návsi ve Velkém Újezdě – žádost  o proplacení ze strany spolků a obyvatel, ZO schvaluje úhradu ohňostroje v ceně do 5 tis.Kč. Hlasování:                                                                   6 – 0 – 0

p. Lerch – lesní cesty poničené po těžbě –  starosta – dáno rozhodnutím ZO o těžbě, za příznivějšího počasí p.Bláha upraví.

starosta – zhodnotil r. 2016, realizace investic ve výši přes 5 mil.Kč, poskytnuté dotace více jak 2,5 mil Kč, připomněl fakt, že obec získala historicky první možnost čerpat dotaci 5 mil Kč na decentrální čištění odpadních vod obyvatel, přesto pravděpodobně dotace propadne díky záporným stanoviskám odb.ŽP MěÚ v Mělníku, poděkoval za práci členům ZO, všem pracovníkům obce vč. zaměstnancům s dotací Úřadu práce za odvedenou práci, popřál vše nejlepší do roku 2017.

p. Kašparovská – odměny knihovnicím - 4.tis.Kč p. Kočové a p. Francové, - ZO schvaluje.  Hlasování :                                            6 – 0 – 0

Schůze byla ukončena ve 20:00 hod.

Usnesení obsaženo v jednotlivých bodech zápisu


originál zápisu


Vytvořeno: 29. 12. 2016
Poslední aktualizace: 29. 12. 2016 00:00
Autor: František Franc