Aktuální teplota

24.9.2021 17:35

Aktuální teplota:

15,9 °C

Vlhkost:

70,5 %

Rosný bod:

10,5 °C

Aktuální počasí

Počasí dnes:

24. 9. 2021

zata

Bude oblačno až zataženo. Denní teploty 16 až 20°C. Noční teploty 10 až 6°C.

Přehrát/Zastavit Další

Rozpočet obce

graf

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice č.24

Typ: ostatní
Zápis ze zasedání č.24 zastupitelstva obce Chorušice konané dne 3.11.2016 v budově obecního úřadu čp.89 v Chorušicích

Z á p i s

ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice

( schůze č.24 )

 konaného dne 3.listopadu 2016  v budově obecního úřadu v Chorušicích

 

Přítomni:             dle presenční listiny

Omluven:             RSDr. Blažek

Host :                   p. Naďa Jelínková – pověřená řízením MŠ Chorušice p.o.

Ověřovatelé zápisu: Václav Polák, František Franc

Zapisovatelka:      Zuzana Štiplová

Zasedání bylo zahájeno v 19.00 hod

Výsledky hlasování členů zastupitelstva obce (dále jen „ZO“) jsou dále v zápise zaznamenávány v pořadí: počet hlasů      :                      pro – zdržel se – proti

 

1)schválení programu jednání

ZO schvaluje program jednání bez připomínek                  Hlasování:                                                                   8 – 0 – 0  

 

2) projednání zápisu ze schůze č. 23

ZO projednalo zápis ze schůze č. 23 ze dne 29.9. 2016, - JUDr. Danišovič upozornil na výpadky v textu – zajistí zapisovatel. JUDr. Danišovič – dotaz proč nebyl v zápisu dotaz RSDr. Blažka na pozvání starosty do 1. zemědělské a.s. Chorušice při návštěvě ministra zemědělství -p. Flíček – dotaz mimo zápis, starosta žádá o včasnější sdělení připomínek k zápisům. Po úpravě gramatických chyb zápis bez připomínek.

 

3) Mateřská škola Chorušice přísp. org.

Starosta přivítal p. Jelínkovou, pověřenou řízením Mateřské školy Chorušice p.o. ( dále jen MŠ ), aby seznámila ZO s činností MŠ -informovala o personálních změnách učitelek, z důvodu přijetí dvouletých dětí do MŠ zaměstnána p. Rašáková ( chůva ), p.Poláková  ( asistent pedagoga ). Na zákl. žádosti p.Jelínkové ZO schvaluje navýšení rozpočtu MŠ  o 9,5 tis Kč na úhradu ceny kurzu asistenta pedagoga ( součást změny rozpočtu č.3 / 2016 ). Vzhledem k změně vedení účetnictví a nejasností v čerpání finančních prostředků daných z rozpočtu obce MŠ ZO v případě potřeby pověřuje starostu a hospodářku p.Kašparovskou úpravou rozpočtu 2016 – v příp. potřeby  navýšení výdajů z rozp. obce pro MŠ.
Hlasování:                                                     8 – 0 – 0

 

4) Změna č. 2 územního plánu, rozvojový dokument obce

ZO již na počátku roku projednalo zadání změny č.2 územního plánu ( UP) týkající se doplnění UP o nově vymezované plochy zastavění, seznam veřejně prospěšných staveb, revize USES apod., vzhledem k předpokl.výši platby za provedení změny č.2 UP osloveni a požádání o nabídku prací osvědčení zpracovatelé UP – Ing.Pustějovský PhD.- za změnu č.2 UP 169  tis.Kč vč. DPH, zpracování čistopisu 28 tis.Kč, Ing. Eduard Žaluda, IČ: 73580872, Praha 1- změna UP č. 2: 70 tis.Kč, vč. DPH, čistopis max. 48 tis,-Kč vč. DPH,

Ing.arch.Vlasta Poláčková, IČ: 16102053, Praha 6 – změna UP č. 2: 418 tis.-Kč, vč. DPH, nabídka čistopisu nezaslána. ZO schvaluje objednávku prací u projekční kanceláře  Ing. Eduarda Žaludy, IČ : 73580872, Praha 1 za výše uvedenou cenu.
Hlasování:                                                          8 – 0 – 0

ZO projednalo možnost aktualizace strategického rozvojového plánu obce. Dokument bude třeba k žádostem o dotaci z MAS v tomto programovacím období, obec doposud aktualizovala plán rozvojových aktivit / akcí /, nyní by bylo vhodné zhodnotit posun v jednotlivých oblastech života obce oproti výchozímu stavu z pol.90 let min st., aktualizovat tento plán spolu s veřejnými projednáními a zapracovat do programu MMR. ZO projednalo zda uvedený rozvojový plán aktualizovat a hlasovalo o návrhu.
Hlasování :            6 – 2 – 0                            (zdrželi se: Ing. Vejvoda, p. Tuček)

Dále ZO projednalo a schvaluje aktualizaci rozvojového plánu dodavatelským způsobem, předpokládané ceny cca do 35 tis.Kč nabídka od LAG Podralsko, bez moderace a veřejného projednání, cca do 55- 60 tis.Kč nabídka od spol. e-Rozvoj, Ing.Ponikelský – předběžná komplexní nabídka – ZO schvaluje oslovení těchto 2 subjektů a vyžádání si nabídek s oceněním jednotlivých druhů prací, poté vybrat dodavatele.
Hlasování :              6 – 2 – 0                            (zdrželi se: Ing. Vejvoda, p. Tuček)

Územně analytické podklady ( UAP ) – MěÚ Mělník vyzval obec k projednání UAP týkajících se obce Chorušice, mj.ZO seznámeno se zněním SWOT analýzy obce, ZO projednalo UAP a schvaluje doplnění podkladů o vyznačení záměru výstavby protipovodňového poldru ve Velkém Újezdu, již provedených výsadeb alejí, decentrálního způsobu čištění odpadních vod v obci,
Hlasování : 8 – 0 - 0

 

5) průkazy energetické náročnosti budov ve vlast. obce

ZO projednalo vyhotovení průkazů energetické náročnosti budov ( PENB ) v souladu se zák.č. 406/2000 Sb., v platném znění u objektů obce. ZO schvaluje pořízení PENB k objektům, které jsou předmětem nájmu – Chorušice – čp.99, čp.20, Velký Újezd – čp.5, čp.27, čp.118 ( zde ověřit již zpracovaný audit..) a objednávku prací u společnosti PKV Build s.r.o., IČ : 28149785 pro objekty Chorušice čp.20, Velký Újezd čp.5, 27, u Ing. Karla Najmana, Pavlišovská 2286/7, Praha 9 pak čp.118 vel Újezd a čp.99 Chorušice.
Hlasování:                                                                    8 – 0 – 0

                                     

6) Hostinec Chorušice

ZO seznámeno s dokončením opravy postranních místností na schodišti před sálem, provedl pracovník obce p.Demeter, možnost využití - odpočinková místnost pro zaměstnance, šatna nebo sklad, ZO bere na vědomí.

Provozovatelka hostince v Chorušicích č.p. 20, p.Martina Melicharová podala žádost o zakoupení sporáku do kuchyně - ZO schvaluje zakoupení sporáku s maximální pořizovací cenou do 15tis.
Hlasování:                        8 – 0 – 0 

V souladu s povinností provozovatelů hostinských služeb vést od 1.12.2016 elektronickou evidenci tržeb ( prodejny potravin následují v r.2017 ), projednalo ZO žádost nájemců hostinců a prodejny Vel.Újezd o připojení k internetu – po krátké diskuzi schvaluje ZO uhrazení nákladů připojení těchto nemovitostí k internetu a použitého materiálu ( cca do 14 tis.Kč ), internet bude poskytován spol. Metronet s.r.o. nájemcům / obci / zdarma.   
Hlasování:           8 – 0 – 0  

 

7. Projekt decentrálního čištění odpadních vod

Starosta seznámil ZO s postupem projektu decentrálního čištění odpadních vod ve Velkém Újezdu, zejm. postupem jednání s představiteli společnosti Vodárny Kladno - Mělník a.s., ve stadiu žádostí o vyjádření je projektová dokumentace pro územní řízení, podepisovány smlouvy vlastníků nemovitostí o právu provést stavbu a smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, představil ZO výzvu č. 11/2016 Státního fondu životního prostředí, ZO se v případě rozšíření záměru decentrálního čištění odpadních vod i na Chorušice a Choroušky shodlo počkat na rozhodnutí orgánů státní správy v případě PD řešící Vel. Újezd –
ZO bere informace na vědomí.

 

8) Hodnocení Chorušické pouti 2016  

Starosta při této příležitosti poděkoval RSDr. Blažkovi za zájem a  pomoc při organizaci Chorušické pouti, seznámil ZO s náklady Chorušické poui 2016 -  skutečné náklady 112tis.Kč, v debatě se účastníci a Ing.Vejvoda vrátili ke koncertu interpretů muzikálu Mamma Mia a překročením předpokládaných nákladů o cca 15 tis.Kč.
ZO bere informace na vědomí.

Dále starostou zmíněna možnost zakoupení originálu grafiky s názvem „Chorušická Eva“, grafičky a vystavovatelky na letošní pouti Lenky Kocierzové z Ostravy, předpokl. cena cca 15tis.Kč. Po krátké diskuzi ZO schvaluje zakoupení originálu pro potřeby obce. Hlasování:               5 – 3 – 0                         ( zdrželi se Ing.Vejvoda, J.Tuček,L.Flíček )              

9) Realizace akcí, podané žádosti o dotaci

Poldr na hořením dole Velký Újezd -  obec zaslala žádosti o vyjádření k dokumentaci pro územní rozhodnutí, probíhají jednání s ČEZ Distribuce a.s. o přeložce vedení, existuje možnost, že stavbu nebude možno realizovat bez zapracování do UP obce – nutno vyjádření odboru ŽP MěÚ Mělník, pro realizaci je nutno zakoupit pozemky parc.č.99 v k.ú. Velký Újezd u Chorušic, kde JUDr Zikmund připravil smlouvu kupní - ZO schvaluje znění a uzavření smlouvy kupní na zakoupení parc.č.99 mezi obcí a stávajícími vlastníky, schvaluje kupní cenu  pozemku ve výši 80 653,-Kč. Vyšší kupní cena než stanovuje znalecký posudek ( 25 620,-Kč ) je zdůvodněna potřebou zakoupení pozemku parc.č.99 pro veřejně prospěšnou stavbu protipovodňového poldru, zabraňující škodám na majetku obce a vlastníků nemovitostí v spodní části Velkého Újezdu. Stejně tak ZO schvaluje znění a uzavření smlouvy kupní na pozemek parc.č.101 v k.ú. Velký Újezd u Chorušic mezi obcí a stávajícím vlastníkem, p.Charvátovou vč. kupní ceny ve výši 52 100,-Kč. Vyšší cena než stanoví posudek znalce ( 17 090,-Kč ) je zdůvodněna potřebou zakoupení pozemku parc.č.101 pro veřejně prospěšnou stavbu protipovodňového poldru, zabraňující škodám na majetku obce a vlastníků nemovitostí v spodní části Velkého Újezdu.      
Hlasování:                                                          8 – 0 – 0

Kálek za Dubcovými -  možnost dotace na zadržení dešťové vody z OPŽP, letošní výzvu obec již nestihne, možnost připravit projektovou dokumentaci- nabídku na zhotovení PD zašle starosta členům ZO elektronicky.

Lesní cesta Podstavy – Starosta seznámil ZO s možností zakoupení částí pozemku lesa, kde je vyjeta cesta, ZO schvaluje zakoupení částí lesního pozemku parc.č. 641/1 v k.ú. Chorušice od spol.GASCONTROL, společnost s. r. o., IČ: 46578021, se sídlem: Nový Svět 1407/59a, Havířov, za předjednanou cenu 20Kč/m2, která je oproti tržní ceně vyšší z důvodu potřeby pozemku cesty pro veřejné účely a zakoupení částí pozemku je výhodnější, než cestu znovu obnovit v původním pozemku obce ( doplnění svahu ). ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na tyto oddělené části pozemku parc.č.641/1 v k.ú. Chorušice mezi obcí a výše uvedenou spol. Gascontrol, dále podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova na 1,2 km dlouhou cestu ve spolupráci s Ing.Lánským, cena za podání žádosti + přípravu 20 tis.Kč.                   Hlasování:                                                                    8 – 0 – 0

Oprava místní komunikace v uličce parc. č. 1830/1 Chorušice – starosta seznámil ZO s návrhem opravy zpracované Ing. Čermákem v minulosti – nutno řešit dešťovou kanalizaci, vyhloubení podkladních vrstev komunikace – na tyto aktivity není vhodná dotace z MMR, ZO navrhuje odložit závěry k této rekonstrukci, projednat s obyvateli a např. v příštím roce opravit kanalizační vpusti a povrch vozovky tzv.tryskovou metodou. zvednout šachty a zalít povrch. Z dotace možnost opravy panelové cesty k MŠ ( čp.99 ) v Chorušicích, pokud bude záměr možno zpracovat pak ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci z MMR na rok 2017, projekt bude dále projednán –
ZO bere na vědomí

Sběrný dvůr parc.č.854 Velký Újezd -  starosta seznámil ZO s postupem přípravy podání žádosti SFŽP na sběrný dvůr, s konzultací k řešení fasády objektu.
ZO bere na vědomí

Kompostéry, předcházení vzniku odpadů – ZO seznámeno s rozpočtem projektu, stavem zpracování podkladů žádosti o dotaci, možnost pořízení kvalitnějších kompostérů a štěpkovače,
ZO bere na vědomí.

Lesní technika – v souladu s usnesením ZO podána žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova,
ZO bere na vědomí.

 

Diskuze:

Starosta – podal informace o soudním sporu obce se spol. Červenka Bohumil – BČ, s. r.o., Neratovice ve věci penále za prodlení s dokončením rekonstrukce objektu prodejny Vel.Újezd v r.2015,  
ZO bere na vědomí.

p. Tuček – zda obec požádala o opravu hodin na návsi ve Velkém Újezdě,- starosta telefonicky dojednána oprava ( demontáž a celková oprava ) od firmy SPEL Praha, rozpočet cca 25 tis.Kč, zatím neprovedeno, nabídka bude zaslána členům ZO elektronicky –
ZO bere na vědomí

Starosta – vzhledem k čerpání dotace ze Stč.kraje na zalesnění pozemků lesa v roce 2016 návrh na schválení smlouvy a přijetí dotace - ZO schvaluje přijetí dotace, znění a uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí a Středočeským krajem o poskytnutí dotace podle programu 2016  ze Středočeského fondu životního prostředí a zemědělství - finanční příspěvky na hospodaření v lesích (schválená dotace ve výši 25.900,-Kč).         Hlasování:                     8 – 0 – 0

p. Kašparovská – Žádost o úpravu rozpočtu č. 4/2016 – ZO schválilo navýšení příjmů  rozpočtu obce  o přijaté dotace. Úprava rozpočtu č. 4/2016 je přílohou č. 1 zápisu.          Hlasování:                          8 – 0 – 0

Schůze byla ukončena ve 21:30 hod.

Usnesení obsaženo v jednotlivých bodech zápisu


originál zípisu


Vytvořeno: 16. 12. 2016
Poslední aktualizace: 16. 12. 2016 00:00
Autor: František Franc