Aktuální teplota

24.9.2021 16:37

Aktuální teplota:

16,8 °C

Vlhkost:

67,6 %

Rosný bod:

10,8 °C

Aktuální počasí

Počasí dnes:

24. 9. 2021

zata

Bude oblačno až zataženo. Denní teploty 16 až 20°C. Noční teploty 10 až 6°C.

Přehrát/Zastavit Další

Rozpočet obce

graf

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice č.23

Typ: ostatní
Zápis ze zasedání č.23 zastupitelstva obce Chorušice konané dne 29.9.2016 v budově kampeličky čp. 51 ve Velkém Újezdě

Z á p i s

ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice

( schůze č.23 )

 konaného dne 29.září 2016  v budově č.p.51- kampeličce Velký Újezd

 

Přítomni:  dle presenční listiny
Hosté :    Ing. Večeřa, Ing.Schönfeld, Vodárny Kladno – Mělník, a. s.

Ověřovatelé zápisu: Josef Lerch, RSDr. Jiří Blažek

Zapisovatelka:      Zuzana Štiplová

Zasedání bylo zahájeno v 19.00 hod

Výsledky hlasování členů zastupitelstva obce (dále jen „ZO“) jsou dále v zápise zaznamenávány v pořadí: počet hlasů      :     pro – zdržel se – proti

 

1)schválení programu jednání

ZO schvaluje program dnešního zasedání, doplněný na návrh starosty o bod č.8. Dále vzhledem k návštěvě hostů dochází k úpravě pořadí jednání oproti pozvánce. Hlasování:                                                                   9 – 0 – 0  

 

2) projednání zápisu ze schůze č. 22

ZO projednalo zápis ze schůze č. 22 ze dne 25.8. 2016, bez připomínek.

 

3) Projekt decentrálního čištění odpadních vod ve Velkém Újezdě – aktuality, stav projednání dokumentace

Starosta seznámil přítomné s postupem projektu, v současné době probíhá schvalování jednotlivých řešení vlastníky domů, ke schválení i návrh smlouvy o sm. budoucí o právu provést stavbu ze strany obce a o budoucím provozu decentrálních zařízení (domovní ČOV, septiky ), seznámil ZO s negativním  vyjádřením  Středočeských vodáren , a.s, IČ: 26196620, U Vodojemu 3085, 272 80, Kladno k našemu záměru, dále s žádostí zaslanou na představenstvo spol. Vodárny Kladno –Mělník a.s ( VKM )..Dále požádáni hosté o sdělení stanoviska VKM : Ing. Schönfeldprojevil nesouhlas s vsakováním vyčištěných odpadních vod v k.ú. Velký Újezd, zmínil možné riziko znehodnocení zásob pitné vody, Ing. Večeřa – nabízí  hledání jiného řešení - centrální kanalizace a výtlakem veškerých splaškových vod na stávající ČOV Mělnické Vtelno a ČOV Mšeno v souladu s jedním z návrhů předchozí Studie kanalizační sítě a čištění odpadních vod Chorušice, Choroušky, Velký Újezd a Zahájí z roku 2006, hosté se dotazují, kolik finančních prostředků je ochotna obec do jiné varianty vložit…Starosta – připomněl, že VKM dluží obci již od 03/2016 aktualizaci nákladů jimi nabízené varianty, ředitel Ing.Schonfeld nakonec sdělil, že VKM tuto variantu ani nezačalo zpracovávat, starosta - což je v rozporu s jeho tvrzením ředitele z 07/2016, kde tvrdil, že „čísla jsou k dispozici“, dále pokračovala diskuze s hosty na laické úrovni, hiosté připomínající možnost ohrožení spodních vod naším řešením např. na dotaz p.Tučka neodpověděli na do jakých spodních vod se vsakují na okraji ochranného pásma odpadní vody z ČOV v Měl.Vtelně apod. Po cca 2-hodinové diskuzi ZO schvaluje pokračování v přípravných pracích projektu decentrálního čištění odpadních vod v k.ú. Vel.Újezd s podporou dotace SFŽP. Pokud bude mít VKM zájem, může nadále předložit jakoukoliv jinou variantu vč ekonomických rozborů 
Hlasování :                                                         9 – 0 - 0

Po ukončení řešeny připomínky občanů k jejich návrhům řešení – D.Richterová, p.Švanda – poukazují na nevhodnost řešení odvodu dešťových vod – dotaz bude přeposlán k vyjádření projektantům. ZO projednalo změnu zhotovitele dokumentace pro územní řízení, namísto Ing.Kršňáka bude zhotovitelem  Ing. Libor Teplý, IČ 03256804, Praha 16, cena prací 100 tis Kč.
Hlasování:                                                                    9 – 0 – 0

 

4) Realizace dotovaných akcí

Oprava střech zámeckého dvora – starostou sdělen stav ukončení prací, nutno opravit vikýře, ZO schvaluje návrh o pokračovaní rekonstrukce objektu ve Velkém Újezdě č.p. 35, přípravu PD další etapy ( demolice kleneb v havarijním stavu, úpravu vjezdů garáže, oken, fasády, statické vyřešení utrženého rohu směrem k čp.34, konzultaci oprav s Ing.arch Schmidtem.
Hlasování:  9 – 0 – 0 

Úprava plochy  hřbitova a rozšíření kolumbária Chorušice – starosta zmínil stav při dokončení akce, RSDr. Blažek – ke kolumbáriu není bezbariérový přístup, nedostanou se tam vozíčkáři a maminky s kočárky -Starosta -   možnost zhotovení rampy, nutné dořešit s Ing.Pustějovským. ZO bere na vědomí

Obnova ohradní zdi Chorušice, část jižní a západní – ZO schvaluje objednávka víceprací – dodávku vstupní brány v havarijním stavu, vstupních vrat a cenu za vybourání a přezdění části ohradní zdi za hrobkami, dále ZO schvaluje znění a uzavření dodatku č.1 se spol. STAVMONT, s. r. o., IČ: 49826760, Kokořínská 1812/20, 276 01, Mělník, jehož předmětem je zvýšení ceny díla o objednané vícepráce.       
Hlasování:                                                                   9 – 0 – 0

 

5) Úprava rozpočtu obce č. 3 / 2016

ZO schválilo navýšení výdajů v rozpočtu o 60 tis.- náklady na volby do zastupitelstva kraje, které se konají 7. 10. - 8. 10.2016.
Hlasování:                                                                   9 – 0 – 0

ZO bylo seznámeno opět po roce s dojížďkou dítěte s postižením z naší obce do speciálního školského zařízení. Vzhledem k značným nákladům na dopravu  ZO schvaluje dar rodině Šťástkových, Chorušice 67, v příp. dojíždění do školského zařízení ve školním roce 2016/17 v částce 1 tis.Kč / měsíc svozu, do max. výše 8 tis Kč ve školním roce 2016/17, dále dar ve výši 3 tis.Kč Maltézské pomoci o.p.s., IČ: 26708451, zajišťující dopravu dítěte, pokud o pomoc tato společnost požádá.       Hlasování:                                                                    9 – 0 – 0

Úprava rozpočtu č.3 / 2016 je přílohou č.1 zápisu.                                

6) Podání dalších žádostí o dotace, návrhy projektů

Kompostéry – starosta v rámci vyhlášené Výzvy OPŽP – předcházení vzniku odpadů, seznámil ZO s možným projektem zakoupení komposterů pro domácnosti a štěpkovače, projekt mimo režim de-minimis, ZO projednalo předpokládané náklady projektu ( cca 790 tis.Kč  ) a schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci této výzvy OPŽP, opatření 3.1 a znění a uzavření smlouvy příkazní mezi obcí a TNT Consulting, s.r.o., IČ: 25528114, se sídlem: Kpt. Stránského 978/13, 198 00 Praha 14 – Černý Most, korespondenční adresa: Dobronická 1257, 148 00  Praha 4.
Hlasování:                              9 – 0 - 0

Dotace z PRV na lesní techniku  – dotace 50%., ZO  v případě, že dotační titul bude vhodný, schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova na zakoupení traktorového drtiče roští a mulčovače, ZO schvaluje  objednání dotačního servisu u spol.TNT Consulting.s.r.o., IČ: 25528114,  cena za komplexní služby a servis 17 tis.Kč.        
Hlasování:                                      9 – 0 – 0

Lesní cesta Podstavy – podána žádost o vydání stavebního povolení, na několika místech v průběhu cesty parc.č. 1790 v k.ú. Chorušice možno oslovit vlastníky sousedního pozemku o prodej části pozemku, ZO schvaluje navrhovanou částku  za 10,-Kč/m2. a pověřuje starostu jednáním.
Hlasování :                      9 – 0 - 0

Chodníky – SFDI – Proběhlo měření intenzity dopravy,ing. Týfa pořídil několik fotografií, starosta zmínil aktuální stav projektu, pro potřeby realizace projektu

ZO schvaluje znění a uzavření kupní smlouvy na pozemek č.parc.39/2 v k.ú. Chorušice ( 8 m2, 180,-Kč / m2 )  mezi obcí a Pavlem Vidnerem, Pod Vrchem 2890, 276 01, Mělník , dále ZO schvaluje  budoucí bezúplatné nabytí nově zastavěných pozemků chodníky ( oddělení z parc.č.1777/1 v k.ú. Chorušice – silnice ) z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví obce Chorušice.
Hlasování:                                                                   9 – 0 – 0

Poldr – ZO bylo seznámeno s postupen zpracování PD pro UR, vyjádřením ČEZ k stavbě, ZO bere na vědomí.

 

7. Drcení stavební suti

starosta seznámil ZO s nabídkami firem. Stavební firma Neumann, s. r. o., Mělník, dále  KVD Plus, s. r. o.,provozovna Cítov. ZO objednává drcení  stavebního odpadu u spol. KVD Plus s.r.o. (75,-Kč bez DPH / t, naložení 15,-Kč/t, přeprava 16tis.Kč ). Hlasování:                                                9 – 0 – 0

 

8) Schválení darů spolkům za činnost pro obec

ZO schvaluje poskytnutí daru spolkům  za jejich činnost pro obec, obyvatele našich obcí:

Sbor dobrovolných hasičů Chorušice, IČ: 495218880, ve výši 12.000,-Kč

Sbor dobrovolných hasičů Velký Újezd, IČ: 65601530, ve výši 8.000,-Kč

Myslivecký spolek Chorušice – Velký Újezd, IČ: 49521446, ve výši 7.000,-Kč

OS ČČK Mělník, pro MS ČČK Velký Újezd, IČ: 00425770, ve výši 8.000,-Kč

ZO ČSCH Chorušice, IČ: 75088461, ve výši 7.000,-Kč

Dále ZO schvaluje znění a uzavření smlouvy darovací mezi výše uvedenými subjekty a obcí Chorušice.
Hlasování:                                        9 – 0 – 0

 

Diskuze:

Ing. Vejvoda -  přednesl návrh Mysliveckého spolku Chorušice – Velký Újezd z.s. z jednání o uplatnění nároku na náhradu škody způsobené zvěří a návrh dohody o náhradě škody - aby byla výše škody řešena dohodou obou zúčastněných stran a to v tom smyslu, že MS se zavazuje škodu nahradit odpracováním brigádních hodin na stavbě oplocenek k ochraně dřevin před zvěří a dále se zavazuje provádět pravidelnou vizuální kontrolu stávajících i nových oplocenek tak, aby bylo možno případné poškození ve spolupráci s vlastníkem lesa bez odkladů opravit a zamezit tak následným škodám. ZO projednalo a schvaluje znění dohody mezi obcí a Mysliveckým spolkem Chorušice – Velký Újezd.   
Hlasování :                                                                  9 – 0 - 0  

RSDr. Blažek – vrácení se k bodu č. 6 dle pozvánky – ulička Chorušice – starosta - MMR vyhlásí dotace na místní komunikace – zkusíme požádat o dotaci, zjistíme stav dokumentace.

-kde začínají Chorušice  ve vztahu k čp.130 ? Proč tam není posunuto dopravní značení s názvem obce ?
Starosta – DZ umístí SUS Stč.kraje, DZ nemá nic společného s hranicí zastavitelného území obce apod..

p. Franc – povinnost revize kotlů nad 10kW ? starosta – povinnost vlastníků kotlů 10 -300 kW dle zákona č.201/2012 Sb., 1x za 2 roky nechat prohlédnout kotel technikem, nutno objednat technika ke konkr. výrobku, obec toto nebude řešit, nelze plošně jako např. zprávu o stavu spalinových cest…

Schůze byla ukončena ve 22:15 hod.

Usnesení obsaženo v jednotlivých bodech zápisu

 

originál zápis


Vytvořeno: 4. 11. 2016
Poslední aktualizace: 4. 11. 2016 00:00
Autor: František Franc