Aktuální teplota

24.9.2021 16:42

Aktuální teplota:

16,7 °C

Vlhkost:

68,6 %

Rosný bod:

10,9 °C

Aktuální počasí

Počasí dnes:

24. 9. 2021

zata

Bude oblačno až zataženo. Denní teploty 16 až 20°C. Noční teploty 10 až 6°C.

Přehrát/Zastavit Další

Rozpočet obce

graf

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice č.22

Typ: ostatní
Zápis ze zasedání č.22 zastupitelstva obce Chorušice konané dne 25.8.2016 v budově obecního úřadu čp.89 v Chorušicích

Z á p i s

ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice

( schůze č. 22 )

 konaného dne 25. srpna 2016  v budově obecního úřadu v Chorušicích

 

Přítomni:    dle presenční listiny

Hosté:        odborný lesní hospodář p. Konopík, uchazeči o pronájem hostince

Ověřovatelé zápisu:    Ing. Josef Vejvoda, JUDr. Michal Danišovič

Zapisovatelka:    Květa Kašparovská

Zasedání bylo zahájeno v 19.00 hod

 

Výsledky hlasování členů zastupitelstva obce (dále jen „ZO“) jsou dále v zápise zaznamenávány v pořadí: počet hlasů      :                    pro – zdržel se – proti

 

1)Schválení programu jednání

ZO schvaluje program dnešního zasedání, který je na návrh starosty doplněn o body 6,7,8, dále vzhledem k pozvaným hostům dochází k úpravě pořadí jednání oproti pozvánce.        
Hlasování:                                                         9 – 0 – 0  

 

2) Projednání zápisu ze schůze ZO č. 21

ZO projednalo zápis ze schůze č.21 ze dne  21.7.2016 – L.Flíček - připomínka gramatické chyby, starosta žádá o včasnější sdělení těchto příp. chyb, po úpravě zápis bez připomínek.

 

3) Provoz hostince č.p. 20 v Chorušicích

Současný nájemce hostince oznámil ukončení nájmu k 31.8.2016, obec dohodou vyhoví. Vyhlášen zájem pronájmu části čp.20 Chorušice – hostince, nabídku zaslali 3 zájemci.

Martina Melicharová, Chorušická 115, Radouň

Vlastimil Schmidt, Košátky 54, Kropáčova Vrutice

Michal Helemik, Augustina Rebce 3845,Mělník

Starosta přečetl písemné žádosti, zájemci blíže představili záměr provozování hostince, RSDr.Blažek sdělil důvod pro volbu M.Melicharové, starosta se z důvodu osobní známosti s jedním z chazečů zdržuje hlasování. Hlasování o jednotlivých uchazečích :

Martina Melicharová  6  -  3 (Flíček, Bauer, JUDr. Danišovič) - 0

Vlastimil Shmidt      0 – 9 – 0

Michal Helemik       1 ( JUDr. Danišovič ) -  8 – 0

ZO schvaluje znění a uzavření smlouvy o nájmu s vybranou uchazečkou Martinou Melicharovou, IČ : 76134351, Chorušická 115, Radouň.
Hlasování                                                                     9 – 0 – 0

 

4) Realizace dotovaných akcí

Úprava plochy hřbitova a rozšíření kolumbária  -  Stavební společnost Guttenberg s.r.o. pokračuje v realizaci díla, došlo k částečné změně projektu,
ZO seznámeno se změnami,

Obnova ohradní zdi hřbitova, jižní a západní část  - zhotovitel Stavmont s.r.o., pokračují stavební práce na obnově, obnoveny původní štuky vstupní brány, na kontrolním dnu bude řešena barevnost nátěru zdi, osvětlení po dohodě řešeno umístěním lampy veřejného osvětlení –
ZO bere na vědomí

Rekonstrukce chodníků Chorušice, etapa 2,3 – zhotovitel  Stavební firma Neumann s.r.o. ,dílo bylo dokončeno,  nedošlo k dohodě s Krajskou správou údržby silnic o vyfrézování a doplnění ½ šíře vozovky u chodníku - tvorba kaluží, obec nepřevzala úsek 2, zhotovitel upraví –
ZO bere na vědomí

Decentrální čištění odpad.vod a nakládání s dešť. vodami Vel. Újezd – záměr byl podpořen SFŽP, obec navštívil ředitel SFŽP ČR Ing.Valdman, náměstek ministra ŽP Ing.Kříž, seznámili se s projektem, ZO schvaluje objednávku zhotovení dokumentace pro stavební povolení u firmy JAMI projekt Ing. Jaroslav Kršňák, IČ : 71135944, celk.částka vč DUR 384 tis.Kč dále objednání právních služeb a poradenství u JUDr.Zikmunda na zpracování smluvních podkladů projektu, uzavíraných především mezi obcí a fyzickými osobami.   
Hlasování                                                                     9 – 0 – 0

Oprava střech zámeckého dvora – stp.26 Vel Újezd – práce probíhají,

Jednáno se zhotovitelem o možnosti využití stavební suti obcí ( drcenou použít na zpevnění cest) , ZO schvaluje použití stavební suti pro potřeby obce, cena díla bude ponížena o 67 tis.Kč bez DPH, dále ZO schvaluje znění a uzavření  Dodatku č.2 smlouvy o dílo, mezi obcí Chorušice a firmou Tomáš Hlaváček, IČ 11452072, Křížová 73/21, Litoměřice, jehož předmětem je změna ceny díla dle pol. rozpočtu ze dne 25.8.2016. Hlasování :                                              9 – 0 – 0

Poldr ve Velkém Újezdě – pozemek soukromého majitele je zatížen exekucemi, celk. hodnota dlužných částek do 25 tis.Kč, ZO jednalo o možnosti úhrady dluhu obcí, poté odečtení výnosu z prodeje dlužníkovi a na zbytek částky uzavřít splátkový kalendář. ZO schvaluje úhradu dlužné částky za předpokladfu, že se s V.Eliášem dohodne na výše uvedeném postupu a on tento přijme.
Hlasování :                                                        9 – 0 - 0

 

5) Hospodaření v lesích obce

Odborný lesní hospodář  ( OLH ) p.Konopík sdělil výši škody na lesních porostech vysazených obcí,s výší škody bylo seznámeno Myslivecký spolek Chorušice – Vel. Újezd z.s. ( MS ).  V diskuzi k vzniku a odpovědnosti za škody vyjádřeny názory zástupců MS, OLH, obce, MS požádán o sdělení k zaslanému oznámení.

Druhá část bodu věnována hospodaření v obecních lesích v r.2016 v souvislosti se schváleným rozsahem a druhem těžeb na tento rok. Díky absenci mýtní těžby je hospodaření je ztrátové. P Konopík navrhuje a ZO schvaluje  provést mýtní těžbu o objemu cca 300 m3 ( akát, borovice ) a zlepšit výsledek hospodaření.
Hlasování :                                                                   8 – 0 – 1( L.Flíček)

 

6) dotační výzva č.40 OPŽP – prevence vzniku odpadů

Občané vyjádřili zájem o nákup kompostérů odevzdáním anketních lístků dle min.usnesení ZO, zájem o cca 90 -120 komposterů,min. výše takto dotovaného projektu je 500 tis.Kč bez DPH, možnost zakoupení štěpkovače. ZO navrhuje prověření činnosti štěpkovačů ( vyzkoušení strojů na místě ), v kladném případě schvaluje zpracování a podání žádosti o dotaci na realizaci tohoto projektu – pořízení domácích komposterů a mobilního štěpkovače.
Hlasování : 9 – 0 - 0

 

7) výzva IROP

Starosta sdělil možnost dotace na podporu činnosti komunitních center – využití budovy fary.
ZO seznámeno se záměrem, informace bere na vědomí.

 

8) vícepráce M. Kroupa

P. Kroupa, IČ : 10234098 provedl restaurátorské práce – křížek na návsi Zahájí, požadavek na zvýšení ceny o výměnu a zhotovení hlavice křížku z nového pískovce, nabídková cena 23 800,-Kč, ZO nabídku schvaluje a dodávku nové hlavice křížku u zhotovitele objednává.
Hlasování :                    9 – 0 – 0

 

Diskuze:

Ing. Vejvoda – úklid posekané trávy ve Velkém Újezdě na spodním dole – starosta prověří, tráva zůstává vždy nehrabaná

  • nepořádek u hostince ve Vel. Újezdě – nájemci hostince členové ZO sdělí vhodnost úklidu po dovezení dříví na otop (zdarma).

JUDr. Danišovič – p. Flíček vypracoval zápis ze schůzky v Zahájí – navrhuje navézt do nádrže jíl , bude jednáno s majitelem , obec zajistí dopravu, v případě nezajištění mechanizace rozhrnutí brigádně občané Zahájí, dřevěné ohrazení – objedná a namontuje obec – ZO schvaluje tyto náklady, koordinaci dovozu jílu zajistí L.Flíček a obecní úřad,
Hlasování :                                       9 – 0 - 0

p. Lerch – dotaz na možnost dotace revitalizace kalu v Podstavech ( na sucho, apod. ) – min. dotace z OPŽP nevýhodná vzhledem k nutnosti realizovat rybník dle ČSN a platbě dotace za m3 vody, v nynějším programovacím období zatím dotační možnosti neexistují, alt. o těchto nevíme..( méně pravděpodobné..)

p. Švanda – sloup veřejného osvětlení ve Vel.Újezdě – křižovatka u novostavby Doležalových – starosta – nutno odkrýt vedení, akce je v plánu, možnost poptat i firmy,

p. Polák – nájemce obecních pozemků p. Korecká nemá zabezpečeny ovce, běhají v lese – v souladu s pachtovní smlouvou bude obcí písemně požádána o nápravu, alt. možnost výpovědi – ZO souhlasí.

 

Schůze byla ukončena ve 22.00 hod.

Usnesení obsaženo v jednotlivých bodech zápisu

 

 

 

 


Vytvořeno: 29. 9. 2016
Poslední aktualizace: 16. 9. 2019 10:43
Autor: František Franc