Aktuální teplota

24.9.2021 16:42

Aktuální teplota:

16,7 °C

Vlhkost:

68,6 %

Rosný bod:

10,9 °C

Aktuální počasí

Počasí dnes:

24. 9. 2021

zata

Bude oblačno až zataženo. Denní teploty 16 až 20°C. Noční teploty 10 až 6°C.

Přehrát/Zastavit Další

Rozpočet obce

graf

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice č.20

Typ: ostatní
Zápis ze zasedání č.20 zastupitelstva obce Chorušice konané dne 28.6.2016 v budově obecního úřadu čp.89 v Chorušicích

Z á p i s

ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice

( schůze č.20 )

 konaného dne 28.června 2016  v budově Obecního úřadu č.p. 89

 

Přítomni:             dle presenční listiny

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Tuček, Václav Polák

Zapisovatelka:     Zuzana Štiplová

Zasedání bylo zahájeno v 19.00 hod

 

Výsledky hlasování členů zastupitelstva obce (dále jen „ZO“) jsou dále v zápise zaznamenávány v pořadí: počet hlasů      :                pro – zdržel se – proti

 

1)Schválení programu jednání

ZO schvaluje program dnešního zasedání, doplněný na návrh starosty o body č. 7 a 8.      Hlasování:                                                                   9 – 0 – 0  

 

2)Projednání zápisu ze schůze č. 19

ZO projednalo zápis ze schůze č. 19 ze dne 2.6.2016 – bez připomínek a návrhů na doplnění.

 

3) Realizace dotovaných akcí

Oprava střech zámeckého dvora, Vel. ÚjezdZO bylo seznámeno s výsledky výběrového řízení, na realizaci této akce, nabídky podaly 3 firmy: Střechy Plus spol. s. r.o., Brandýs nad Labem,XEDOS, s. r. o.,Praha 2,nabídku s nejnižší cenou Tomáš Hlaváček, IČ:11452072, se sídlem Křížová 73/21, 412 01 Litoměřice, cena díla vč. DPH: 2.671.448,06,-Kč. ZO po projednání a seznámení se se stavem kdy již nelze tuto etapu rekonstrukce střech na stp.26 v k.ú. Vel Újezd dále dělit schvaluje přijetí dotace z MZe, programu 16 B ve výši 700 tis. Kč, uvolnění částky spoluúčasti obce ve výši 1 971 tis Kč a případnou úpravu rozpočtu č.2/2016 v tomto smyslu, dále schvaluje znění a uzavření smlouvy o dílo vč. dodatku č.1 smlouvy o dílo na realizaci této akce s firmou Tomáš Hlaváček, Křížová 73/21, Litoměřice, objednávku autorského a stavebního dozoru ( Ing.Najman, alt. J.Paták ).
Hlasování:                   9 – 0 – 0

Úprava plochy hřbitova a rozšíření kolumbaria Chorušice – starosta sdělil možná rizika projektu, ZO seznámeno s výsledky výběrového řízení na realizaci této akce, -pouze jedna nabídka - GARTENSTA PLUS, s. r.o. IČ: 26689472, se sídlem Nepovolená 1320, 107 00, Praha 10, nabídková cena 1.335.984,-Kč vč.DPH. ZO schvaluje přijetí dotace z MZe programu 16 A ve výši 700 tis.Kč, spoluúčast na realizaci této akce ve výši 635 tis.Kč a příp. nezbytnou úpravu rozpočtu č.2/2016, znění a uzavření smlouvy o dílo vč.dodatkuč.1 mezi obcí Chorušice a firmou Gartensta Plus s.r.o., Praha 10, náklady na nezbytný autorský a stavební dozor akce ( Ing.Pustějovský, J.Švanda ).
Hlasování:                                                                    9 – 0 – 0

Obnova ohradní zdi hřbitova, jižní a záp. část – zhotovitel -Stavmont, s. r. o., staveniště předáno 28.6., započato se stavebními pracemi na obnově, ZO bere na vědomí a schvaluje objednávku aut.a stavebního dozoru ( Martin Volejník ), dále za obec ve věcech technických –J.Švanda.
Hlasování:              9 – 0 – 0

Rekonstrukce chodníků Chorušice -  rekonstrukce se týká stávajících asfaltových chodníků v Chorušicích od č.p. 97 k č. p. 91, zhotovitel Stavební firma Neumann s.r.o., Mělník, zahájení prací 4.7., stavební dozor J.Švanda.
ZO bere informace na vědomí.

Rekonstrukce kostela v Chorušicích – obec v rámci rekonstrukce v r.2012 reklamuje u zhotovitele Ing.Pavel Polák s.r.o. vrchní nátěry fasád – řešeno po dohodě v rámci reklamace 06/07 /2016, namísto původního vápenného nátěru aplikován nátěr silikátovými barvami ve stejném odstínu, neřešena bude vrchní část záp.věže nad řimsou, kde byla na vápenný nátěr použita hydrofobizace.
ZO bere na vědomí.

Poldr  ve Vel. Újezdě na „Hořením dole“  - drobná úprava projektu, řešena nyní dokumentace k úz.řízení, zpracovány znalecké posudky na zakupované pozemky č.parc.99 a 101 v k.ú. Vel Újezd u Chorušic.
ZO bere na vědomí.

Projekt decentrálního čištění vod, hospodaření s vodou – starosta seznámil ZO s průběhem schůzky s občany ve Vel Újezdě, projekt byl přijat kladně, aktuálně je podána žádost o podporu záměru na SFŽP, členům ZO zaslán odborný posudek a náplň záměru, na přání – e mailovou žádost může obdržet každý občan,
ZO bere na vědomí.

 

4) obecní symboly

ZO po 6 letech opět projednalo možnost zhotovení obecních symbolů- znaku a vlajky obce, za předpokladu opětného zapojení veřejnosti do jejich vzniku. Členům ZO zaslána důvodová zpráva s popisem návrhů z r.2010, v diskuzi k této možnosti -ing. Vejvoda – nesouhlasí se zhotovením z důvodu např.složitosti ( zdůvodnění ) návrhu znaku i pro veřejnost a nemyslí si, že by to bylo důležité, Starosta – zdůvodnění návrhu znaku dle zprávy autora Mgr.Foltýna,  J.Tuček – taktéž nevidí v realizaci žádný přínos pro obec, V.Polák – navrhuje odložení na neurčito, stejně tak další členové ZO, přítomná veřejnost bez vyjádření,
ZO bez hlasování na zákl. vyjádření  členů navrhuje se obecními symboly nezabývat, namísto těchto symbolů dále používat logo Chorušic s kostelíkem.

 

5) Vybavení sboru dobrovolných hasičů, jednotky sboru dobrovolných hasičů obce

JSDH obce - obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce ( JSDH ), v našem příp. V.kategorie, pokud bude tato zapracována do aktualizace požárního řádu obce je nutné splnit požadavky stávající legislativy, např. zajištění smluvního vztahu se členy jednotky apod. Vzhledem k mnoha dotačním akcím realizovaných v tomto roce ZO odkládá tvorbu aktualizace požárního řádu a s tímto související zajištění JSDH obce na další období.
Hlasováno :                                                                           9 – 0 - 0

SDH Velký Újezd – obec zakoupila pro SDH a aktivity soutěží v požárním sportu hasičské přilby, možnost využití i zaměstnanci obce, vzhledem k přítomnosti členů SDH Vel Újezd ZO poděkovalo za reprezentaci obce při požárním sportu,
ZO bere na vědomí.

 

6) Dotace herní prvky na návsích

Starosta seznámil ZO s neschválením dotace z POV dot.tit2,2016 MMR  na pořízení herních prvků pro děti na návsích v Chorušicích a Vel. Újezdě ( „ptačí hnízdo“ na řetězu 2ks, věž s lanovkou 1ks, šplhací síťová sestava 1ks, možnost zkusit podání žádosti o dotaci Nadace ČEZ, IČ:26721511, se sídlem: Duhová 1531/3, 140 00, Praha 4 – Michle, s názvem „Oranžové hřiště“, podmínkou je min. udržitelnost 10 let, slavnostní otevření apod..ZO schvaluje podání žádosti o grant na zakoupení herních prvků na návsích a rozšíření dětských hřišť do tohoto grantového titulu, poměr dotace vlastní cca 80 /20 %.
Hlasování:                                                                    9 – 0 – 0

 

7) Zakoupení mobiliáře

Starosta připomněl usnesení k zakoupení košů na psí exkrementy do Vel Újezda a Chorušic. ZO projednalo problematiku úklidu psích exkrementů na veřejných prostranstvích, stav letošního roku, konkr. případy porušení obecně závazné vyhlášky chovateli psů a schvaluje zakoupení papírových sáčků na psí exkrementy, které budou bezplatně k odebrání na OÚ, v prodejnách Chorušice a Vel.Újezd, alt. v hostincích. Hlasování:                                      9 – 0 – 0

 

8)Zakoupení fekálu, úprava rozpočtu č. 2

ZO po zvážení nabídek schválilo zakoupení fekálky značky FLIEGL VFM 6 200 l Maxx Line  od firmy DAGROS, s. r.o., IČ: 26807203, se sídlem: K Přejezdu 509, 289 21, Kostomlaty nad Labem, předpokládaná cena 289 tis.Kč vč. DPH, dále ZO schvaluje tento výdaj v rámci úpravy rozpočtu obceč.2 / 2016.
Hlasování :                                                                   9 – 0 - 0

 

Diskuze:

starosta-  aktuální možnost získání dotace z fondů EU, výzva č.34, 35 IROP– sociální bydlení pro cílovou skupinu ( např. bezdomovci,  spící venku, osoby v nízkoprahové noclehárně, osoby sezonně užívající k přenocování prostory zařízení bez lůžek,  muži a ženy v azylovém domě,  úplné rodiny v azylovém domě., osoby v domě na půli cesty, osoby ve veřejné komerční ubytovně (nemají jinou možnost bydlení), osoby v přístřeší po vystěhování z bytu, žadatelé o azyl v azylových zařízeních, osoby po opuštění věznice atd. ZO posoudilo možnosti jediného dot.titulu, který by řešil nákladnou rekonstrukci objektu čp.1 fary a jejího příp. využití na byty pro výše uvedené cílové skupiny a mj. z důvodu absence těchto cílových skupin v naší obci a nutnosti provádění průzkumů zájmu min. v oblasti ORP III Mělník rozhodlo tento projekt nerealizovat.
Hlasování :                                                                  9 – 0 - 0 

Ing. Vejvoda – připomněl nepořádek na komunikaci a neuklizené dřiví pro hostinec ve Vel. Újezdě, ZO souhlasí s návrhem termínu odklizení do týdne, poté dřevo hrazené obcí odvézt – nájemci sdělí starosta, totožná situace i v Chorušicích, ZO seznámeno s názorem nájemce M.Lerchové na rentabilitu provozu,
ZO bere na vědomí.

JUDr. Danišovič – dotaz pozvání na pouť, navrhuje na pozvání paní Fialové a pana Štefka. starosta – pozvánky po dohodě na programu s 1 zem.a.s. Chorušice aktuálně připraveny k rozeslání, zmínění tuto obdrží.

 

                                                                                  

Schůze byla ukončena ve 20:30 hod.

Usnesení obsaženo v jednotlivých bodech zápisu


Vytvořeno: 22. 7. 2016
Poslední aktualizace: 16. 9. 2019 10:44
Autor: František Franc