Aktuální teplota

24.9.2021 18:15

Aktuální teplota:

15,5 °C

Vlhkost:

72,6 %

Rosný bod:

10,6 °C

Aktuální počasí

Počasí dnes:

24. 9. 2021

zata

Bude oblačno až zataženo. Denní teploty 16 až 20°C. Noční teploty 10 až 6°C.

Přehrát/Zastavit Další

Rozpočet obce

graf

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice č.19

Typ: ostatní
Zápis ze zasedání č.19 zastupitelstva obce Chorušice konané dne 2.6.2016 v budově obecního úřadu čp.89 v Chorušicích

Z á p i s

ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice

( schůze č.19 )

 konaného dne 2.června 2016  v budově obecního úřadu v Chorušicích

 

Přítomni:             dle presenční listiny

Ověřovatelé zápisu: Josef Lerch, Ing. Josef Vejvoda

Zapisovatelka:      Zuzana Štiplová

Zasedání bylo zahájeno v 18.00 hod

 

Výsledky hlasování členů zastupitelstva obce (dále jen „ZO“) jsou dále v zápise zaznamenávány v pořadí: počet hlasů      :              pro – zdržel se – proti

 

1)schválení programu jednání

ZO schvaluje program dnešního zasedání, doplněný na návrh starosty o body č.14 a 15, na návrh JUDr. Danišoviče o bod č. 16.
Hlasování:                                                                   9 – 0 – 0  

 

2) projednání zápisu ze schůze č. 18

ZO projednalo zápis ze schůze č. 18 ze dne 24. 3. 2016 – s připomínkou doplnění výpadků textu v diskuzi od JUDr. Danišoviče – provede zapisovatel, jinak bez připomínek.

 

3) Schválení smluv o poskytnutí dotace – Stč. kraj, další dotace

ZO seznámeno s úspěšností podaných žádostí do fondů Stč.kraje, pro potřeby uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z jednotlivých programů  zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje :

-přijetí dotace, znění a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace podle programu 2016  pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst mezi Stč.krajem a obcí Chorušice na akci rekonstrukce chodníků Chorušice , etapa 2,3 (schválená výše dotace

500 tis.Kč),

-  přijetí dotace, znění a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace podle programu 2016  pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek, tematického zadání – Obnova kulturních památek, oblast podpory Obnova kulturních památek,  mezi Stč.krajem a obcí Chorušice na akci Obnova ohradní zdi – část jižní a západní ( schválená výše dotace 492 tis.Kč )

- přijetí dotace, znění a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace podle programu 2016  pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu, sociální oblast, mezi Stč.krajem a obcí Chorušice na akci podpory provozu pečovatelské služby obce Chorušice  (schválená výše dotace 120 tis.Kč),
Hlasování :                                               9 – 0 – 0

Dále v tomto bodu ZO projednalo informaci o schválených dotacích Ministerstva zemědělství v podprogramech 16 A a 16 B, zejm. pak projednalo soupis nutných rekonstrukčních prací v případě staveb dvora stp.26 ve Velkém Újezdě, bere na vědomí vypsání výběrového řízení na zhotovitele akcí – Obnova střech zámeckého dvora a Úpravy ploch hřbitova a rozšíření kolumbária, termín otevírání obálek – 16.6.2016 v 10 hod,
ZO bere na vědomí.

 

4) schválení smluv se zhotoviteli dotovaných akcí

ZO po předchozím seznámení se s výsledky výběrového řízení na dodavatele stavební zakázky schvaluje znění a uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Chorušice a spol. STAVMONT, s. r.o., IČ: 49826760, se sídlem Kokořínská 1812/60, 276 01 Mělník, na realizaci akce „Obnova ohradní zdi – část jižní a západní“, celková cena díla vč.DPH 740 627,31 Kč.
Hlasování :                                                                   9 – 0 – 0

ZO projednalo  výsledek dalšího výběrového řízení na stavební zakázku a schvaluje znění i uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Chorušice a spol. STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., IČ: 28177851, se sídlem Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník,  na realizaci akce „Rekonstrukce chodníků Chorušice, etapa 2,3, cena díla vč.DPH 576 015,47 Kč.
Hlasování:                                                                    9 – 0 – 0

 

5) žádosti o dotace, projekty obce

Stavba poldru Vel. Újezd - ZO projednalo dotační možnosti – podporu výstavby poldru na zachycení přívalových vod na „Hořením dole“ ve Vel.Újezdě. ZO z důvodu předpokladu poskytnutí dotačních prostředků z OPŽP na tuto stavbu schvaluje pořízení dokumentace pro územní řízení a stavební povolení dle nabídky z 1.5.2016 a objednání prací u Ing.Jiřího Hybáška, Střešovická 1014/43, Praha 6 ( cena  DUR 37 tis.Kč, cena DSP 63 tis.Kč ), dále ZO projednalo a schvaluje objednání zpracování a podání projektové žádosti do podzimního kola výzev OPŽP Ing.Lukášem Lánským, Střelečská 2379, Praha 20, dle nabídky 04/2016.         
Hlasování :                                                                   9 – 0 – 0

ZO dále projednalo a schvaluje pořízení znaleckého posudku vykupovaných pozemků pro stavbu poldru – parc.č.145/6 ( část ), parc.č.101, parc.č.99 v k.ú. Velký Újezd u Chorušic, obec Chorušice, podmínky smlouvy o převodu nemovitostí a zakoupení těchto pozemků ( části ) do vlastnictví obce Chorušice.
Hlasování :                                                                   9 – 0 - 0

Sběrný dvůr – záměr pořízení sběrného dvora na parc.č.854 v k.ú. Vel.Újezd , opět ZO předpokládá podporu dotačních prostředků z OPŽP, projednalo nabídky prací pro realizaci projektu - Odpadová poradenská, s. r. o. IČ: 03709817, se sídlem: Osadní 799/26, 170 00, Praha 7, celk. cena 170 tis vč DPH, TNT Consulting, s. r.o., Dobronická 1257, Praha 4. celk cena v příp. projektu cca 3 mil Kč 226 tis.Kč. ZO schvaluje objednávku prací u spol Odpadová poradenská s.r.o., Praha 7.
Hlasování:                                                               9 – 0 – 0

Projekt nakládání s vodami- ZO seznámeno s historicky první možností podpory mj.i decentrálního čištění odpadních vod, prostř. dotační výzvy č.3/2016 SFŽP Udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obcích „Chytré obce“. ZO schvaluje podání záměru v rámci této výzvy č.3 spočívajícího v instalaci domovních ČOV ( septiků ) a akumulačních nádrží v místní části obce Velký Újezd, schvaluje cenu zpracování záměru 20 -25 tis.Kč + DPH a objednání záměru u zhotovitele –JAMI Projekt, Ing.Jaroslav Kršňák, Tovární 1264/6, Praha 7.        
Hlasování :                                                                   9 – 0 – 0

Dále ZO souhlasí a bere na vědomí přípravu a konání schůzky se zájemci z řad vlastníků RD a bytových domů ve Velkém Újezdě, pozvánky rozešle OU.

Rekonstrukce chodníků Chorušice – projekt zpracovávaný pro podání žádosti o dotaci ze SFDI, ZO projednalo potřebu zakoupení části parc.č.39 v k.ú. Chorušice. ZO schvaluje zakoupení cca 1 – 1,5 m pruhu tohoto pozemku podle silnice II tř., pořízení oddělovacího GP dle potřeby projektanta.
Hlasování :                                                                            9 – 0 - 0  

                                     

6) předžalobní výzva – Červenka Bohumil- BČ s.r.o.

Právní zástupkyně společnosti Červenka Bohumil – BČ s.r.o. zaslala obci předžalobní výzvu k úhradě ceny tzv. víceprací v hodnotě 179 tis Kč – ZO schvaluje argumentaci a zdůvodnění podané této společnosti v odpovědi na tuto i loňskou výzvu a schvaluje odmítnutí uhrazení této dle ZO bezdůvodně fakturované částky, dále pověřuje JUDr.Petra Zikmunda, Macharova 373, 276 01 Mělník, zastupováním obce v této záležitosti. Hlasování :                                     9 – 0 – 0

 

7) změny údajů v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro obec Chorušice

ZO již v min jednáních schválilo záměr změn údajů v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Stč.kraje ( dosud schválený systém likvidace odpadních vod – nepropustné jímky ) na možnost pořízení a instalace domovních ČOV. ZO schvaluje zadání zpracování změny údajů v PRVK a uzavření smlouvy o dílo s Ing.Jaroslavem Kršňákem, Tovární 1264/6, IČ: 71135944,ˇPraha 7. cena prací 50.tis.Kč.           Hlasování:                                           9 – 0 – 0   

 

8) směna pozemků mezi obcí a 1. zemědělskou, a. s.

ZO schválilo podmínky ( bezúplatná směna ) a uzavření smlouvy směnné s 1. zemědelskou, a. s. Chorušice akciová společnost, IČ: 46357238, se sídlem: Chorušice 118, 277 37 Chorušice. Obec se nově stane vlastníkem pozemku stp.25/3 v k.ú. Velký Újezd u Chorušic o vým. 38m2. 1.zemědělská, a. s. Chorušice se nově stane vlastníkem pozemků v k.ú. Chorušice p.č. 1793/3 o výměře 56m2, 1793/4 o výměře 18ma st.p. 134 o výměře 8m2.
Hlasování:                                                                    9 – 0 – 0

9) náklady kulturních akcí

Koncert Českého chlapeckého sboru z Hradce Králové:  Koncert  proběhne v sobotu 2.7.2016, od 17 hod.,  ZO projednalo náklady, které budou činit maximálně 27 tis. včetně dopravy ( již schválené ), ZO schvaluje dále cenu za vstupné, které bude činit 80,-Kč / osobu, výdaj za drobné občerstvení pro učinkující v hostinci.
Hlasování:                                                     9 – 0 - 0

Chorušická pouť 2016: ZO seznámeno s  předpokládanými náklady obce na pořádání této akce, po krátké diskuzi schvaluje program rozšířený o „sobotní baroko“ a předpokládané výdaje ve výši 97 tis.Kč. soupis předpokládaných výdajů uveden v příloze č.1 zápisu.
Hlasování :                             9 – 0 – 0

 

10) schválení zápisů do kroniky obce + návrh odměn pro kronikáře

ZO schválilo zápisy do kroniky za rok 2010 a 2011 v podobě zaslané starostou, dále pak se shodlo na schválení odměn za provedení práce - osob, které do jednotlivých zápisů přispívají – p.Klášterkovi za přepisy zápisů 10.tis.Kč, Ing.Hrdličkové za trvale zpracované měření počasí 10.tis.Kč, Ing.Novotné za zápis 2011 -12  4.tis.Kč, JUDr.Danišovičovi za zápisy 2010 -110 4.tis.Kč.
Hlasování:                                                                    9 – 0 – 0   

 

11) schválení smlouvy o úpravě práv a závazků

Paní ing. Radka Snětivá trv. bytem Rumunská 1447/13, 250 88, Čelákovice se v kupní smlouvě na koupi pozemku p.č. 1118/8 v k.ú. Chorušice ze dne 3.6.2009 zavázala k vystavění dešťové kanalizace na zakoupeném pozemku s přesahem do parc.č.1812 a 1118/6 v k.ú. Chorušice. Vzhledem ke skutečnosti, že k realizaci nedošlo a pozemek je nabízen k prodeji, schvaluje ZO uzavření smlouvy o úpravě práv a závazků k pozemku č.parc.1118/8 v k.ú. Chorušice mezi obcí, Ing. Radkou Snětivou a novými nabyvateli Tomášem Bubeníčkem, Štechova 103/15, Libiš, a Michaelou Horáčkovou, Hostín 65, Byšice, spočívající v přenesení závazku vybudování dešťové kanalizace na nové vlastníky ( nabyvatele ) s ručením Ing.Snětivé.
Hlasování:                             9 – 0 – 0

 

12) Schválení nákladů rozšíření veřejného osvětlení Vel. Újezd

ZO schválilo náklady na rozšíření veřejného osvětlení ve Velkém Újezdě v trase nově vzniklého el.vedení NN pro 5 RD a objednání dodávky díla za 77 tis. vč. DPH u spol. AZ Elektrostav a.s., Bobnická 2020, Nymburk.
Hlasování:                                                                    9 – 0 – 0

 

13) schválení roční účetní závěrky obce za r.2015 a roční účetní závěrky Mateřské školy Chorušice přísp org., úpravy rozpočtu obce č.1

ZO projednalo závěrečný účet obce Chorušice, bylo seznámeno s výsledkem přezkoumání hospodaření obce, projednalo účetní závěrku obce Chorušice za rok 2015. ZO schvaluje účetní závěrku obce a závěrečný účet obce za rok 2015 s výhradou. Zjištěné nedostatky již byly napraveny. Dále ZO projednalo a schválilo úpravu rozpočtu obce  č.1/2016 ( příjmy a výdaje veřejně prospěšných prac.míst ), schválená úprava rozpočtu přílohou č.2 zápisu.  
Hlasování:                                                                    9 – 0 – 0  

ZO projednalo a schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Chorušice přísp. org. za r.2015.         
Hlasování:                                                                    9 – 0 – 0

 

14) akce : Dvůr Choroušky č.p 7

Starosta seznámil ZO se záměrem nové majitelky domu čp.7 v Chorouškách, který bude představen na zahradní slavnosti 25.6.2016, ZO se shodlo na „morální podpoře“ obce v případě této rekonstrukce i aktivit majitelky objektu,
ZO bere informace na vědomí.

 

15) zakoupení fekálu/ cisterny na vodu

Starosta sdělil problémy při zálivce stromů nově vysazených alejí, způsob zálivky prostř.1 m3 nádrže s výdrží cca 1 rok. ZO rozhodlo o zakoupení cisterny / fekálky o předpokládaném objemu 5 000 lt, výběr dodavatele bude proveden na zákl. předložených nabídek s p.Tučkem, předpokládaná cena cca 225 tis.Kč.
Hlasování :                                                                   9 – 0 - 0

 

16) Vyhodnocení pietního aktu a hodnocení funkce místostarosty

JUDr. Danišovič nebyl spokojen s fungováním místostarosty v době nemoci starosty, přednesl otázku, proč místostarosta Josef Lerch si nevzal slovo při pietním aktu v Zahájí a byl tam za hasiče, dále JUDr. Danišovič poděkoval p.Blažkovi za uvítání hostů i průběh pietního aktu, dále  v diskuzi členů ZO vyjádřil podporu rozdělení činností mezi starostu a místostarostu obce. Ing.Vejvoda - zajištění chodu obce spíše na starostovi a jeho organizaci, starosta – možno v rámci party členů ZO fungovat i jinak, zmínil zástup místostarosty Lercha při vítání občánků, organizaci pietního aktu v době nepřítomnosti řešena především s pracovníky obce, pokud kdokoliv ze členů ZO chce převzít část agendy obce, je to možné. P.Franc – možnost většího zapojení, projedná dále se starostou, nepřijal by v tomto případě funkci místostarosty, nikdo jiný z členů ZO nechtěl další agendu vykonávanou pro obec nad rámec povinností člena ZO přijmout.
ZO bere na vědomí.  

 

Diskuze:

P.Blažek- návrh udělit starostovi dar ve výši 10.000,--Kč za odvedenou práci v pracovní neschopnosti. Starosta- navrhl spíše proplacení rok staré nevyčerpané dovolené z důvodu jejího nereálného výběru v letošním roce. Místostarosta dal hlasovat o návrhu starosty proplacení loňské dovolené.
Hlasování:                                                                    6 – 3 – 0

ZO proplacení loňské dovolené schvaluje.         (zdrželi se: Bauer, Blažek, Danišovič)

JUDr. Danišovič – prostříhání jasanu u čp.2 nad pomníkem v Zahájí. Starosta- prosba zda může domluvit s p.Hradeckým, - JUDr Danišovič zajistí možné.

p.Blažek – upozornění na chybějící zábradlí na silnici III tř. Chorušice -  Záhájí, starosta – cca před 3 lety požadováno na SUS Mnichovo Hradiště zábradlí v Chorouškách před čp.7, dodnes není …- napíše žádost SUS Mnichovo Hradiště , cestmistrovství Mšeno.

                                                                                    

Schůze byla ukončena ve 21:00 hod.

Usnesení obsaženo v jednotlivých bodech zápisu


Vytvořeno: 29. 6. 2016
Poslední aktualizace: 16. 9. 2019 10:44
Autor: František Franc