Aktuální teplota

24.9.2021 18:15

Aktuální teplota:

15,5 °C

Vlhkost:

72,6 %

Rosný bod:

10,6 °C

Aktuální počasí

Počasí dnes:

24. 9. 2021

zata

Bude oblačno až zataženo. Denní teploty 16 až 20°C. Noční teploty 10 až 6°C.

Přehrát/Zastavit Další

Rozpočet obce

graf

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice č.18

Typ: ostatní
Zápis ze zasedání č.18 zastupitelstva obce Chorušice konané dne 24.3.2016 v budově kampeličky čp. 51 ve Velkém Újezdě

Z á p i s

ze zasedání zastupitelstva obce Chorušice

( schůze č.18 )

 konaného dne 24.března 2016  v budově čp.51- kampeličce Velký Újezd

 

Přítomni:    dle presenční listiny

Ověřovatelé zápisu: František Franc, JUDr. Michal Danišovič

Zapisovatelka:        Zuzana Štiplová

Zasedání bylo zahájeno v 19.00 hod

 

Výsledky hlasování členů zastupitelstva obce (dále jen „ZO“) jsou dále v zápise zaznamenávány v pořadí: počet hlasů      :            pro – zdržel se – proti

 

1)Schválení programu jednání

ZO schvaluje program dnešního zasedání, doplněný na návrh starosty o body č.12 – 14.        
Hlasování:                                                                    6 – 0 – 0  

 

2)Projednání zápisu ze schůze č. 17

ZO projednalo zápis ze schůze č. 17 ze dne 25. 2. 2016 – bez připomínek a návrhů na doplnění.

 

3) Zakoupení pozemku lesa do vlastnictví obce

ZO projednalo možnost zakoupení pozemku lesa p.č. 1048 v k.ú. Chorušice od p.Marie Švarcové, Choroušky čp.6, obec vlastní sousední pozemek. ZO se seznámilo se závěry znaleckého posudku vypracovaného Ing.Ulrichem, cena dle cenového předpisu 47 tis. Kč, cena tržní ( obvyklá ) vzhledem ke stavu porostu 34 tis.Kč. ZO schvaluje podání nabídky vlastníku pozemku a zakoupení pozemku parc.č.1048 v k.ú. Chorušice do vlastnictví obce za cenu tržní, schvaluje znění, smluvní podmínky ( náklady převodu kromě úhrady daně z převodu nem.věcí hradí obec ) a uzavření smlouvy kupní mezi obcí a  a vlastníkem pozemku – p.Marií Švarcovou, Choroušky 6. Hlasování:       6 – 0 – 0

 

4)Chodníky Chorušice

ZO dle závěrů min. zasedání projednalo nabídky na přípravu a podání žádosti o dotaci ze SFDI na rekonstrukci chodníků v Chorušicích, posouzeny nabídky firem Ingeniring Krkonoše a.s. a  M&T, s. r. o., zastupitelstvo schvaluje nabídku, znění i uzavření smlouvy příkazní s firmou M&T, s. r. o. IČ: 27894452, výše odměny v záv. na poskytnutí dotace stanovena na 4% z poskytnutého příspěvku, 30 tis. vč. DPH za podání žádosti vč. nezbytných předprojektových konzultací na SFDI.
Hlasování :                                 6 – 0 – 0

 

5) Dvůr stp.26( čp.35) Velký Újezd

ZO po projednání schvaluje náklady zřízení vodovodní přípojky a objednávku těchto prací u společnosti Středočeské vodárny a.s., cena přípojky 46 tis. Kč vč. DPH, dále ZO projednalo dotační možnosti na obnovu tohoto dvora a schvaluje záměr zřízení  sběrného dvoru na pozemku parc.č.854 a stp.26 v k.ú. Velký Újezd, zde ještě ověřit zda dotace na tuto úpravu by byla mimo režim de-minimis.          
Hlasování:                                                                    6 – 0 – 0

                                     

6) Údržba zeleně

Zo projednalo návrh na ošetření památných a vzrostlých stromů – lipka u silnice ke Vtelnu, jírovec u p. Hrdličkové čp.14, lípa před kostelem, údržba sadu na hořením dole Vel.Újezd, dále zhotovitel J.Svárovský , Treewalker s.r.o. nabídne obci provedení pasportizace vzrostlých stromů a plán péče o tyto, v diskuzi dále na návrh p.Švandy k odstranění zaschlá vrba u.čp.117 ( na parc.č.59/1 k.ú. Vel Újezd ), příp. výsadbu na části tohoto pozemku řešit ve spolupráci s p.Richterovou, Vel. Újezd 17, ořez 2 ks tisů u pomníku padlých Vel.Újezd,

p.Franc navrhuje poražení hrušky vedle č.p. 41, na poz.parc.č. 1830/6 v k. ú. Chorušice, p.Novotný ošetření borovice před čp.23 Vel. Újezd,  ZO schvaluje zadání provedení těchto prací, drobné kácení zajistí pracovníci obce.
Hlasování :                                                                  6 – 0 - 0

 

7) Studie odtokových poměrů Velký Újezd

Ing.Hybášek dokončil objednanou Studii mapující odtok srážkových vod v závislosti množství srážek a pěstovaných plodinách v k.ú. Velký Újezd, ZO seznámeno se závěry a doporučeními – možnost vybudování protipovodňového poldru na “hořením dolu“ ve Velkém Újezdě, dále potřeba zkapacitnění dešťové kanalizace zejm. v prostoru „spodního“ dolu. ZO schvaluje po projednání a seznámení se se závěry záměr výstavby poldru dle návrhu Studie a žádost o nabídku na zpracování PD protipovodňových úprav. Hlasování:                                       6 – 0 – 0

 

8) Schválení zápisu do kroniky obce – rok 2009

ZO po seznámení schvaluje obsah zápisu do kroniky obce Chorušice za rok 2009, oproti stávající podobě ZO schvaluje doplnění o zápis ZO ČSCH Chorušice, zápisu z jednání SDH Velký Újezd, voleb do parlamentu EU.
Hlasování:                                                                    6 – 0 – 0

 

9) Pietní vzpomínkový akt v Zahájí

Termín konání letošního vzpomínkového aktu -  21. dubna 2016 od 17:00 v Zahájí, ZO schvaluje jak termín, tak i náklady na zajištění dechové hudby, občerstvení pro děti, účastníky v hostinci v Chorušicích, starosta požádal členy ZO o účast na pietním aktu. Hlasování :                                       6 – 0 – 0

 

10) Kulturní akce

Noc kostelů – dlouhodobě malá účast při pořádání této akce, ZO navrhuje v roce letošním nepořádat tuto akci, dále ZO projednalo možnost pozvání Českého chlapeckého sboru z Hradce Králové – ZO schvaluje vč. předpokládaného výdaje cca 30 tis Kč, se zástupci sboru projedná starosta.
Hlasování: 6 – 0 – 0

P.Lerchová, provozovatelka hostince čp.20 v Chorušicích navrhla pořádání „RETRO MÁJŮ“ a žádá obec o darování 1 ks sudu piva, čepovaného při této akci za „předrevoluční“ ceny. ZO schválilo tuto úhradu s podmínkou realizace prvomájového průvodu po vesnici.
Hlasování:                                      6 – 0 – 0

ZO seznámeno s historickým zápisem „Kančího vršku“ do názvosloví místní části obce Velký Újezd. V případě oslav / slavností pořádaných při této příležitosti ZO schvaluje výdaje na drobné občerstvení.
Hlasování:               6 – 0 – 0

ZO projednalo nabídku leteckého snímkování obce v tomto roce, V diskuzi návrh z důvodu již 3 snímkování od roku 1999 letos letecké snímky obce / všech jejích částí neobjednávat.
Hlasování o návrhu:                          6 – 0 – 0

 

11) Schválení darů spolkům za činnost pro obec

Starosta i členové ZO navrhují a ZO schvaluje poskytnutí daru  ve výši 7 tis.Kč  těmto spolkům za činnost pro obec a její obyvatele :

Sbor dobrovolných hasičů Chorušice, IČ: 495218880

Sbor dobrovolných hasičů Velký Újezd, IČ:65601530

Myslivecké sdružení Chorušice- Velký Újezd, IČ : 49521446

OS českého červeného kříže Mělník, pro MS ČČK Velký Újezd, IČ:00425770

ZO ČSCH Chorušice, IČ:75088461

Dále ZO schvaluje uzavření a text darovací smlouvy mezi výše uvedenými subjekty a obcí Chorušice.
Hlasování:                                        6 – 0 – 0

 

12) Schválení smlouvy směnné

ZO projednalo a schvaluje znění a uzavření smlouvy směnné ( byla již součástí smlouvy o sm.budoucí směnné..) mezi manželi Doležalovými, Radvanice 232,  a obcí Chorušice, ve věci směny nově oddělených pozemků č.parc.178/7 a 750/6 v k. ú. Velký Újezd u Chorušic.
Hlasování:                                       6 – 0 – 0

 

13) Výběr dodavatele elektrické energie

ZO bylo seznámeno se závěry výběrového řízení na dodavatele elektrické energie pro obec MŠ Chorušice přísp.org. od 1.4.2016, s připomínkami ke smlouvě o dodávce el. energie ze strany obce, po těchto úpravách nemají členové ZO ke smlouvě o dodávce el. energie výhrady – novým dodavatelem na období 2 let Synergy Solution, s. r. o. IČ: 28622740,
ZO bere na vědomí.

 

14) Pozemek č. parc. 1129/4  v k.ú. Chorušice

Starosta informoval členy ZO o situaci a jednáních s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ve věci dřívějšího přepisu tohoto pozemku s funkcí lesa z vlastnictví obce ( r.1995 ), dále jednáních s katastrálním úřadem v Mělníku ve věci zákonnosti zápisu tohoto pozemku ve prospěch státu – ČR. ZO schvaluje výdaje na prověření historického majetku obce a jím tento pozemek byl i výdaje na zpracování a podání žaloby na určení vlastnictví tohoto pozemku. Hlasování:                                                      6 – 0 – 0

 

Diskuze:

P. ŠvandaDotaz ke zhotoviteli zateplení prodejny ve Velkém Újezdě, zda zaplatil pokutu ? starosta- ní se zhotovitelem pokračují, stále obec reklamuje plně otvorů, další závady dle předávacího protokolu.

p.Novotný - herní prvky u kalu ve Velkém Újezdě, starosta , členové ZO - Je podána žádost o dotaci, navrhují vyčkat hodnocení MMR

p.Novotný -Zeď u č. p. 37 opravení,  „Husákova“ zahrada od Chorušic znečištěna odpadky a odloženými předměty, nehezký příjezd do obce– starosta - oslovit majitele a zažádat o úklid… dále -  televizor do hostince ve Velkém Újezdě – starosta – objednávka u Elektro Andelt, dořešit umístění televizoru.

Starosta – jmenování zástupce na valnou hromadu dne 24.5.2016 společnosti Vodárny Kladno – Mělník a.s., se sídlem U Vodojemu, Kladno – ZO schvaluje delegování zástupců Dobrovolného svazku obcí VKM, jehož je obec členem.
Hlasování :                                                                            6 – 0 - 0

 

 

Schůze byla ukončena ve 20:30 hod.

Usnesení obsaženo v jednotlivých bodech zápisu


Vytvořeno: 3. 6. 2016
Poslední aktualizace: 16. 9. 2019 10:44
Autor: František Franc